ایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات – پل آرون – هومن حسین‌زاده

ایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات نویسنده: پل آرون ترجمه: هومن حسین‌زاده   فایل PDF: ایدئولوژی در جامعه شناسی ادبیات   از مارکس تا بوردیو مسئلۀ ایدئولوژی که در دهۀ 1970 اذهان مختلف را در گردهمایی‌ها و آثار گوناگون جدلی یا دانش‌نامه‌ای و متأثر از آراء نظری متفکرانی چون آنتونیو گرامشی، لویی آلتوسر، لوسین سه‌و یا روبر اطلاعت بیشتر دربارهایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات – پل آرون – هومن حسین‌زاده[…]