کتابخانه: «نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی» – ژیل دولوز

نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی ژیل دولوز   «معنای دروغین امر تراژیک حماقت می‌آورد. چه بسیار نویسندگانی که به زور نشاندن حس بچه‌گانۀ امر تراژیک به جای قدرت ستیزه‌جویانۀ امر کمیک اندیشه که به آن جان می‌بخشد، ما را به انحراف می‌کشانند. برای اندیشیدن به قانون، هرگز راهی وجود نداشته است جز وجه کمیک اندیشه اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: «نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی» – ژیل دولوز[…]