زیبایی شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین – سجاد ممبینی و حسین افراسیابی

زیبایی­ شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین سجاد ممبینی – حسین افراسیابی   فایل PDF: زیبایی شناسی انتقادی والتر بنیامین چکیده پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین، مبانی رویکرد غایت ­شناسانۀ وی به تاریخ را مورد مطالعه و اطلاعت بیشتر دربارهزیبایی شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین – سجاد ممبینی و حسین افراسیابی[…]

زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین – سجاد ممبینی

زیبایی­شناسی ­تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعیَن؛ تأملی در اندیشگان تئودور آدورنو                                                                سجاد ممبینی  فایل PDF: زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از اطلاعت بیشتر دربارهزیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین – سجاد ممبینی[…]