رابطۀ کار و سرمایه در سرمایه‌داری شناختی – آنتونیونگری و کارلو ورچه‌لونه – ساسان صدقی‌نیا

رابطۀ کار و سرمایه در سرمایه‌داری شناختی آنتونیونگری و کارلو ورچه‌لونه ترجمه: ساسان صدقی‌نیا   فایل PDF: رابطه کار و سرمایه در سرمایه داری شناختی در گذار از سرمایه داری صنعتی به سرمایه داری شناختی، رابطه سرمایه و کار با یک تحول بنیادین مشخص می‌شود. این موضوع بطور تفکیک ناپذیر به شیوه تولید، ترکیب طبقاتی اطلاعت بیشتر دربارهرابطۀ کار و سرمایه در سرمایه‌داری شناختی – آنتونیونگری و کارلو ورچه‌لونه – ساسان صدقی‌نیا[…]