مسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس – مهدی خبازی کناری، صفا سبطی

  مسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس   مهدی خبازی کناری[1] صفا سبطی[2]   فایل PDF: مسئولیت در برابر مرگ دیگری – بنیاد سوژه در فلسفه لویناس   مقدمه و بیان مساله لویناس یکی از فیلسوفان مهم قرن بیستم است که اهمیت اندیشه ی فلسفی وی، به جهت تامل بر مفهوم دیگری اطلاعت بیشتر دربارهمسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس – مهدی خبازی کناری، صفا سبطی[…]