کارل مارکس و زوال علم اجتماعی – جی. ای. کوهن – هومن کاسبی

کارل مارکس و زوال علم اجتماعی[1] جی. ای. کوهن / هومن کاسبی   فایل pdf: کارل مارکس و زوال علم اجتماعی هنگامی‌که شواهدی به کمونیست‌های حرفه‌ای علیه یکی از گزاره‌هایی که کار ایشان اعتقاد به آن‌هاست عرضه می‌شود، گاهی اوقات به مخالفان خود اتهام سطحی‌نگری و صرفا نگریستن به نمودها می‌زنند. آن‌ها به کلمات مارکس اطلاعت بیشتر دربارهکارل مارکس و زوال علم اجتماعی – جی. ای. کوهن – هومن کاسبی[…]