بهره‌کشی نامرئی – اوا سوئیدلر – روژان مظفری

بهره‌کشی نامرئی چگونه استخراج سرمایه فراتر از کار مزدی ارزش دارد اوا سوئیدلر ترجمۀ روژان مظفری   فایل PDF: بهره کشی نامرئی   تحلیل مارکسیستی کار تحت نظام سرمایه‌داری مدتهاست که درگیر مسألۀ کار مزدی است: کارگران مزدی به مثابه بردگان دستمزد، کارگران صنعتی به‌مثابه پرولتاریای انقلابی و کارگران کارخانه‌ها به‌مثابه پیش‌قراول. نظریه ارزش کار اطلاعت بیشتر دربارهبهره‌کشی نامرئی – اوا سوئیدلر – روژان مظفری[…]