تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانۀ حاتمی و کیارستمی – روژان مظفری

تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانۀ حاتمی و کیارستمی روژان مظفری   فایل PDF: تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانه

بیشتر بخوانید